Thursday, November 6, 2008

audio: tuần lễ 2/11/2008 : VSR & syhoang, Lm Phan Văn Loi, TT Thích Thiện Minh

3/11/08: VSR & Lm Phan Văn Loi: bán nguyệt san Tự do ngôn luận
Boomp3.com

3/11/08: VSR & TT Thích Thiện Minh - VN: giải nhân quyền
Boomp3.com


2/11/08 : VSR & syhoang: những vấn đề cần trao đổi
1-
Boomp3.com

2-
Boomp3.com0-

tải xuống máy 0 - tải xuống máy 1 - tải xuống máy 2

1- vsr & Syhoang:
. Cố TT Ngo Đình Diệm và học thuyết Nhân vị khác cs thế nào ?
Boomp3.com2- vsr & Syhoang:
. Cố TT Ngo Đình Diệm và học thuyết Nhân vị khác cs thế nào ?
. TT Thích Quảng Ba - Úc Châu, phục vụ cho ai ??
. nói về HCM
. về giải nhân quyền cho thầy Thích Thiện Minh
. về anh Điếu Cày : dân báo & bán nguyệt san tự do ngôn luận

Boomp3.com

2-


3/11/08 : VSR
0-


1-

tải xuống máy 0 - tải xuống máy 1

No comments: