Friday, October 10, 2008

Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền

07/30/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

08/06/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền (tt)
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


09/17/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

10/01/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp (tt)
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


03/03/08 Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt: Cộng sản là gì?
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

03/05/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Tại sao Mỹ trao Việt Nam cho Cộng sản?
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

03/12/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Tại sao Mỹ trao Việt Nam cho Cộng sản (tt) ?
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


04/02/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

04/09/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Uỷ nhiệm (tt)
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


03/19/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Luật pháp và CHXHCNVN
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

03/26/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính CHXHCNVN và Luật pháp (tt)
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


Thương lượng bí mật của csvn, cụ thể qua vụ Tòa Khâm Sứ, HaNoi 9/2008
200810CsvnThuongLuongBiMat.mp3 -

No comments: