Friday, September 19, 2008

* Vượt tường lửa vào site tôn giáo : ViệtCatholic, ...

Vượt tường lửa vào ViệtCatholic

- 20080921 Vào Vietcatholic Tin Khẩn SOS : Tòa Khâm Sứ & giáo Sứ Thái Hà NGUY CẬP ! CLTD - vietcatholic SOS TKS & Thái Hà : ! (cập nhật liên tục)

( 200809022 Tin Khẩn SOS : Tòa Khâm Sứ & giáo Sứ Thái Hà NGUY CẬP ! - vietcatholic SOS TKS & Thái Hà : ! (cập nhật liên tục) )


- Vào Vietcatholic 1 2 3 4 5 6 7

http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net
https://gb.asdf.ch/re/vietcatholic.net ?
https://nc.nutsinspace.com/re/vietcatholic.net ?
https://gi.liniumstaffing.com/re/vietcatholic.net ?

- Vào Chúa Cứu thê http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.chuacuuthe.com/index.html

http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/dcctvn.net/
https://gb.asdf.ch/re/dcctvn.net ?
https://nc.nutsinspace.com/re/dcctvn.net ?
https://gi.liniumstaffing.com/re/dcctvn.net ?

- Dân Chúa Âu châu http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/danchua.org/
- Lương tâm công giáo http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.luongtamconggiao.com/
- Tieng noi giao dan http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.tiengnoigiaodan.net/
- Trung tâm mục vụ DCCT http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.trungtammucvudcct.com/
- Cong giao VN http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.conggiaovietnam.net/
- Cong giao VN http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.www.chungnhanduckito.net/
- catholic http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntaiwan2/07news/7news640.htm

- Radio Vatican http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.radiovaticana.org/index.html radiovaticana

- Hội đồng Giám Mục Việt Nam http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/hdgmvietnam.org/demo/Tin-Tuc-Giao-Hoi-Viet-Nam/default.aspx

- Radio Veritas http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/ttvienam.htm

- esnips AudiosgiaodnToaKhamSu http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.esnips.com/web/AudiosgiaodnToaKhamSu
www.esnips.com/web/AudiosgiaodnToaKhamSu

------------------------------------------------------

Tòa Khâm sứ xin vào blog mới mở này:

http://vn.myblog.yahoo.com/dieubat101010

Để vượt tường lửa của sộng sản xin làm như sau:

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://diachitrangweb

Ví dụ: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vietcatholic.net

--> thì xem được trang vietcatholic.

Cũng xin lưu ý ananonymouse.org cũng có thể sau một thời gian bị chặn thì dùng các proxy links khác như:

https://gb.asdf.ch/re/
https://nc.nutsinspace.com/re/
https://gi.liniumstaffing.com/re/

Nếu không được thì dùng Firefox, Netscape or Safari để sử dụng những proxy links nêu trên.

Hoặc tìm những IP proxy mới bằng google

http://www.google.com/search?hl=us&q=proxy&meta=&aq=f&oq=

http://www.samair.ru/proxy/
http://www.aliveproxy.com/fr-proxy-list/
(...)

rồi vào IE /tools/optión/connexion ghi IP proxy vào, ... ok

- Chỉ dẫn cách vượt tường lửa bypassfirewall của CSVN để vào các trang mạng mà bạn muốn - html
------------------------------------------------------
- Các Weblogs tin túc, bình luận, thời sự !! http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/congly-tudo.blogspot.com/2008/08/cc-blog-thi-s-chnh-tr-x-hi.html
------------------------------------------------------

- Bảo vệ chánh pháp http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/baovechanhphap.110mb.com/
- Quê mẹ Radio - PGVNTN http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.queme.net/vie/radio.php
- Quê mẹ - PGVNTN http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.queme.net/
- Tiếng nói áo lam thế giới http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.voicesofaolam.org/
- Vung gươm trí tuệ http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/http://www.vungguomtritue.com/

------------------------------------------------------
Download pg vượt tường lửa:
- Trình duyệt web OperaTor 3.2 tự động vượt tường lửa, không cần cài đặt download
http://operator.pbwiki.com/f/OperaTor-3.2.zip

- http://www.mediafire.com/file/pvkksfnkj4y/Tor-vidalia-bundle-0.1.2.18-0.0.14.zip
- http://www.mediafire.com/file/mpkdkpqi2qk/OperaTor3.zip
- http://www.mediafire.com/file/zligfbxbiug/u_vtl.zip

-------
- http://www.mediafire.com/file/rp2yhyxvoh1/firefox
- tools

------------------------------------------------------
- Links VTL + url site web
http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/
http://www.turboprivacy.com/
http://www.anonymousunblock.com/
http://www.addmyspace.info/
http://www.freeproxys.org/
http://zoout.com/
http://www.netevader.com/
------------------------------------------------------
- RFA http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.rfa.org/vietnamese/
(gởi mail -email- đến vietweb@rfa.org để nhân proxy VTL mới mỗi tuần !)
- Đối thoại http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.doi-thoai.com/
- vietnamexodus http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.vietnamexodus.org/
- Tieng noi tự do dân chủ http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/tiengnoitudodanchu.org/
- Trang den http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.trangdenonline.com/
- Viet Vung Vinh http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.vietvungvinh.com/
- Vietland http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.vietland.net/
- Talawas http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.talawas.de/
- Take2Tango http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.take2tango.com/

- * Saigonbao http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.saigonbao.com/

5 comments:

Anonymous said...

VƯỢT TƯỜNG LỬA

http://firewallock.co.cc

The best & fastest free anonymous proxy. You can unblock popular social networking sites

Enjoy

sbo said...

I countenance, I make not been on this webpage in a ensbobetdless time? withal it was added feeling to see It is such an vital content and ignored by so numerous, alter professionals. I thsboank you to service making grouping more alive of practical issueExcellent whatsis as exemplary.

sbo said...

I countenance, I make not been on this webpage in a ensbobetdless time? withal it was added feeling to see It is such an vital content and ignored by so numerous, alter professionals. I thsboank you to service making grouping more alive of practical issueExcellent whatsis as exemplary.

sbobet said...

It's good to see you looking so well and happy.
sbobet
sbo

him said...

VƯỢT TƯỜNG LỬAholiday