Monday, October 20, 2008

Photos chụp từ satelite: Nguy Cơ Từ Phương Bắc

Photos chụp từ satelite: Nguy Cơ Từ Phương Bắc

Nguy Cơ Từ Phương Bắc - Đoạn 1 - 10
Nguy Cơ Từ Phương Bắc - Đoạn 11 - 20
Nguy Cơ Từ Phương Bắc - Đoạn 21 - 30
Nguy Cơ Từ Phương Bắc - Đoạn 31-40
Nguy Cơ Từ Phương Bắc 41-50
Nguy Cơ Từ Phương Bắc 51-60
Nguy Cơ Từ Phương Bắc 61-70
--------

Sơn Hà Nguy Biến 1 đến đoạn 10
Sơn Hà Nguy Biến 11 đến đoạn 20
Sơn Hà Nguy Biến 21 đến đoạn 30
Sơn Hà Nguy Biến 31 đến đoạn 40
Sơn Hà Nguy Biến 41-47


MậtTrậnTâyTrườngSơn 01
Mặt Trậm Biển Đông 01
Mặt Trận Tây Bắc - Thành Đô 01
nvqg
- z- Hình ảnh chuãn bị chiến tranh của TC
- China South Sea Fleet - Giặc từ phương Bắc?
- Photos chụp từ satelite: Nguy Cơ Từ Phương Bắc

- BẢN LÊN TIỀNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ
về Công Hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm văn Đồng

- Toàn Bộ Tài Liệu Về Bạch Thư Hoàng Sa & Trường Sa Đã Được Công Bố Ngày 6 Tháng 09, 2008

1 comment:

Frequent Reader said...

Hello all,
While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.