Thursday, September 25, 2008

video Công an và "đám đông không rõ lai lịch nguồn gốc" đã di chuyển tượng Đức Mẹ Sầu Bi ra khỏi Tòa Khâm Sứ 25.9.08


http://www.youtube.com/watch?v=jI1Qb_XGUeQ

- Công an và "đám đông không rõ lai lịch nguồn gốc" đã di chuyển tượng Đức Mẹ Sầu Bi ra khỏi Tòa Khâm Sứ 25.9.08

No comments: