Monday, July 7, 2008

video 60 năm cờ VN tự do

video 60 năm cờ VN tự do tại Paris 6/7/2008: 1890-1948-2008
http://www.youtube.com/vietfrance2008

No comments: