Tuesday, July 1, 2008

Dân chủ tự do

- SH : tại sao phải cần Dân chủ ??

No comments: