Friday, October 24, 2008

CHỞ THẬT THÀ VÀO LÒNG DỐI TRÁ

Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Giọng đọc: Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Kỹ thuật: BTV. Phan Tấn Hiển


http://www.trungtammucvudcct.com/web/cauchuyen.php?id=26
http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_online.php

No comments: