Sunday, October 19, 2008

Từ khủng hoảng tài chánh Hoa Kỳ với Việt Nam va Trung Cộng. Di sản Việt trong Văn minh Tàu

10/16/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Từ khủng hoảng tài chánh Hoa Kỳ với Việt Nam va Trung Cộng. Di sản Việt trong Văn minh Tàu (2)

10/09/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Điểm lược tình hình Mỹ và Quốc Tế hôm nay. Cuộc tranh đấu của Giáo dân Hà Nội tại Thái Hà và Toà Khâm Sứ. Di sản Việt trong Văn minh Tàu (1)


1- 10/09/08
classid='CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95'
codebase='http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,0,0'
standby='Loading Microsoft Windows Media Player components...' type='application/x-oleobject'>


pluginspage='http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp'
id='mediaPlayer' name='mediaPlayer' displaysize='4' autosize='-1'
bgcolor='darkblue' showcontrols="true" showtracker='-1'
showdisplay='0' showstatusbar='-1' videoborder3d='-1' width="320" height="285"
src="http://tuoitrequehuong.com/phobien/dtv/Oct0908_GSCaoTheDung_TinhhinhQuocTe_CuocTranhdaucuaThaiHavaToaKhamSu_DiSanViettrongVanMinhTau.mp3" autostart="true" designtimesp='5311' loop="true">
2- 10/16/08
classid='CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95'
codebase='http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,0,0'
standby='Loading Microsoft Windows Media Player components...' type='application/x-oleobject'>


pluginspage='http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/mediaplayer/default.asp'
id='mediaPlayer' name='mediaPlayer' displaysize='4' autosize='-1'
bgcolor='darkblue' showcontrols="true" showtracker='-1'
showdisplay='0' showstatusbar='-1' videoborder3d='-1' width="320" height="285"
src="http://tuoitrequehuong.com/phobien/dtv/Oct1608_GSCaoTheDung_TuKhunghoangtaichanhHoaKydenVietNamvaTrungCong_DisanViettrongVanminhTau02.mp3" autostart="true" designtimesp='5311' loop="true">

Tải xuống:
1.mp3
2.mp3

Nghe:
1- 1 a
2- 2 a

No comments: