Tuesday, October 21, 2008

phỏng vấn TT Thích Quảng Ba hôm 19 tháng 10, 2008 về những sự kiện chung quanh GHPGVNTN và các giáo hội hải ngoại

Audio Diendan Hientinh DatNuoc va PhongVan Live trên mạng hội thoại Paltalk


Diễn đàn phỏng vấn TT Thích Quảng Ba hôm 19 tháng 10, 2008 về những sự kiện chung quanh GHPGVNTN và các giáo hội hải ngoại, hãy nghe xem TT Quảng Ba giải thích ra sao trước những thắc mắc của các Phật tử xa gần đối với những việc mà TT Quảng Ba đã làm.

19/10/2008
1-
download


2-
download

3-
download

4-
download

---
20/10/08
download

Powered by eSnips.com

http://www.vungguomtritue.com/Tailieu/DienDanPhongvanlive_ThayQuangBa.htm

- Thành viên các giáo hô.i tiê’m danh tù’ 4 châu lu.c http://www.vungguomtritue.com/Giaohoi/HoithoaivoiGSVVA.htm
- Lá thu’ va.ch trâ`n các âm mu’u nhuô.m ðo² GHPGVNTNHN-HK Truyê`n Thô’ng cu²a quâ`n ma Thân Hu’~u Già Lam, Tång Ni Ha²i Ngoa.i, Vê` Nguô`n (tuy ba mà mô.t) tù’ lâu http://www.vungguomtritue.com/Baiviet/Thusomot.htm
- Ðài Truyê`n Hình SBTN phanh phui trò cå’t xén video Ðú’c Cô’ Ðê. Tú’ Tång Thô’ng nói chuyê.n cu²a quâ`n ma Vê` Nguô`n Ba.ch Hoa Mai hòng ngu.y ta.o tài liê.u lâ’y có’ bác bo² Giáo chi² sô’ 9 (tâ.p 1 và 2) http://www.vungguomtritue.com/Tailieu/Sbtnvachmatmagiao.htm
- "[Vesak2008] The Vice-Minister of Public Security .... commended the efforts of a Vietnamese Buddhist monk in Australia, Thich Quang Ba, for doing “good work” by inviting Vietnamese monks from around the world to attend this ceremony" [2007-08-24 IBIB]
http://www.queme.net/eng/news_detail.php?numb=835
- Tuyen Cao Chung cua Dai Hoi Ve Nguon hom 21 tháng 9 co ten Thay Quang Ba trong danh sách , sao Thay Quang Ba nói khong biet gì ???
http://www.vungguomtritue.com/Giaohoi/HoithoaivoiGSVVA.htm
- Thay Quang Ba Doc Tuyen Bo Chung cua Dai Hoi Ve Nguon ddi
http://www.haitrieuam.com/noidung/?act=XemChiTiet&Cat_ID=1&News_ID=585&LinksFrom=http://www.haitrieuam.com/noidung/Default.aspx
- gia?i ta'n kho^ng co' nghi~a la` de.p bo?, ddi`nh chi?, gia?i the^?, ma` la` chi?nh ddo^'n nha^n su+. theo la^.p tru+o+`ng co^' hu+~u cu?a GHPGVNTN va` thi'ch u+'ng theo ti`nh hi`nh mo+'i. [-Vo Van Ai] http://www.queme.net/vie/docs_detail.php?numb=902
- Paltalk_2008-1019_Cuoc hop bao cua VP2_VHD GHPGVN/Thong Nhat Hai Ngoai tai Hoa Ky_2_phat 58’28”
http://www.mediafire.com/download.php?mz3xzdjmzk2  Phan 1
http://www.mediafire.com/download.php?kmj4dynmmzn  Phan 2
- http://www.esnips.com/web/AudioDienDanThaoLuanPhongVanLive  các cuoc pv trong dd thaoluan
- http://www.esnips.com/web/Audiosdiendantiengnoitudo  các cuô.c pv trong dd tiengnoi

No comments: