Wednesday, October 15, 2008

Audio: daihoi GHPGVNTN o SJ hom chu nhat 2008_1012

daihoi GHPGVNTN o SJ hom chu nhat
Paltalk_2008_1012_Le be mac dai hoi_phan1.mp3 (6.01 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?3gkmnyqfxyw
Paltalk_2008_1012_Le be mac dai hoi_phan2.mp3 (6.05 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?mmnrumijzzm
Paltalk_2008_1012_Le be mac dai hoi_phan3.mp3 (7.28 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?yuqjfk1lmim
Paltalk_2008_1012_Le be mac dai hoi_phan4.mp3 (7.4 MB)
http://www.mediafire.com/download.php?totu4aynoun

http://www.mediafire.com/download.php?nxjwjmzjcwn
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 1_phat 38’
http://www.mediafire.com/download.php?zjqjzxamni5
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 2_phat 36’
http://www.mediafire.com/download.php?2knnnm42nnf
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 3_phat 39’
http://www.mediafire.com/download.php?hyj4wijmzjy
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 4_phat 39’
http://www.mediafire.com/download.php?wmzjwclmmfx
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 5_phat 39’
http://www.mediafire.com/download.php?0eyhy1mvymd
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 6_phat 37’
http://www.mediafire.com/download.php?jdrgmjh24xd
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 7_phat 41’
http://www.mediafire.com/download.php?efrjoydaxmy
Paltalk_2008_1004_Hoi luan voi GS Vo Van Ai tap 8_phat 42’

http://www.mediafire.com/download.php?1gctqndzylq
Trich dai VSR_2008_0920_Bao Khan va Doan Kim phong van Ong Sy Hoang ve van de can trao doi
Phan 1_phat 34’25”
http://www.mediafire.com/download.php?m0ygzdkjyuz
Trich dai VSR_2008_0920_Bao Khan va Doan Kim phong van Ong Sy Hoang ve van de can trao doi
Phan 2_phat 35’19”

https://www.yousendit.com/download/bVlBa0ZZNHZ0Nit4dnc9PQ
http://www.mediafire.com/download.php?n2timmkwmzm
Trich dai VSR_2008_1005_Nhung van de can trao doi voi Ong Sy Hoang_tap 1 phat 52’08”
https://www.yousendit.com/download/bVlBa0ZaMHd5Ukd4dnc9PQ
http://www.mediafire.com/download.php?dg3ymnqtrnj
Trich dai VSR_2008_1005_Nhung van de can trao doi voi Ong Sy Hoang_tap 2 phat 45’28”

http://www.mediafire.com/download.php?1gctqndzylq
Trich dai VSR_2008_0920_Bao Khan va Doan Kim phong van Ong Sy Hoang ve van de can trao doi
Phan 1_phat 34’25”
http://www.mediafire.com/download.php?m0ygzdkjyuz
Trich dai VSR_2008_0920_Bao Khan va Doan Kim phong van Ong Sy Hoang ve van de can trao doi
Phan 2_phat 35’19”Powered by eSnips.com

Playlist Đài VSR pv ông Syhoang tháng 9, 10/2008

playlist 2008 edited : Syhoang 1 (VSR pv, ...)

Audio: daihoi GHPGVNTN o SJ hom chu nhat 2008_1012

No comments: