Sunday, October 5, 2008

Từ Thực Dân đến Cộng Sản - Hoàng Văn Chí/Mạc Định

Lời giới thiệu
Chương 1.- SỨ-MẠNG LỊCH-SỬ CỦA DÂN-TỘC VIỆT-NAM
Chương 2: VIỆT-NAM TRONG LỊCH-SỬ HIỆN ĐẠI
Chương 3: "BÁC HỒ, VỊ CỨU-TINH CỦA DÂN-TỘC"
Chương 4: CỘNG-SẢN XUẤT HIỆN
Chương 5: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
Chương 6: BẦN-CÙNG-HÓA TOÀN DÂN
Chương 7: "ĐẤU CHÍNH TRỊ"
Chương 8: DANH-SÁCH VIỆT-GIAN
Chương 9: CÔNG-TÁC TƯ-TƯỞNG
Chương 10: KIỂM-THẢO
Chương 11: CHỈNH-HUẤN
Chương 12 : NĂM BÀI HỌC
Chương 13: ĐẠI CƯƠNG VỀ CẢI-CÁCH RUỘNG-ĐẤT
Chương 14 : CHIẾN-DỊCH GIẢM-TÔ
Chương 15 : CẢI-CÁCH RUỘNG-ĐẤT ĐÍCH THỰC
Chương 16: SỬA SAI
Chương 17: CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ
Chương 18: CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CỘNG-SẢN CHỦ-NGHĨA (Hết)

--------------------------------------------------------------------------------
PDF:
00: http://www.mediafire.com/?zn122mmjm5w
1 : http://www.mediafire.com/?zxwdmqzmmhu
2 : http://www.mediafire.com/?jm2zqmmz0a0
3 : http://www.mediafire.com/?x1nnu1qgmmx
4 : http://www.mediafire.com/?4yfhmjhtzzn
5 : http://www.mediafire.com/?2almgzztyjn
6 : http://www.mediafire.com/?4oe3yjqjmdn
7 : http://www.mediafire.com/?nmznknv0qyf
8 : http://www.mediafire.com/?mymygz5wmtd
9 : http://www.mediafire.com/?uz3iczzmity
10: http://www.mediafire.com/?gjujtgn4my5
11: http://www.mediafire.com/?edjzm5lommw
12: http://www.mediafire.com/?3rz5dywtnjn
13: http://www.mediafire.com/?nwtfhywujo3
14: http://www.mediafire.com/?zktmgod2nj1
15: http://www.mediafire.com/?tzm5t4migiz
16: http://www.mediafire.com/?n5oz3lh4ytd
17: http://www.mediafire.com/?2m3gztemy1t
18: http://www.mediafire.com/?hdtgjqmzwnj

http://www.mediafire.com/?omimtanjkmt (tat ca, zip)
--------------------------------------------------------------------------------
- Thu doan cua BCT cs d/v Cong giao
- Nhan dien ban chat doi tra cs
- Bo may tuyen truyen cs
- Thu doan tt cs

- Nhat ky rong ran, tran Do
- Hoi ky Tran quang Co
- Thien chua giao doi dat - DTM
- /FDTD-Vietnamese.pdf Từ Độc Tài Đến Dân Chủ

No comments: