Friday, October 10, 2008

Ts Cao Thế Dung Điểm lược tình hình Mỹ và Quốc Tế hôm nay. Cuộc tranh đấu của Giáo dân Hà Nội tại Thái Hà và Toà Khâm Sứ... (1)

9/10/2008

Giáo sư Ts Cao Thế Dung Điểm lược tình hình Mỹ và Quốc Tế hôm nay. Cuộc tranh đấu của Giáo dân Hà Nội tại Thái Hà và Toà Khâm Sứ. Di sản Việt trong Văn minh Tàu (1)

Bầu cử Mỹ, người Việt nên chọn ai, theo Gs CTD !bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

bấm vào đây để tải xuống máy


08/28/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Quan điểm của người Quốc gia Dân tộc trong tình thế hiện tại
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

08/07/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Quốc Gia và Dân Tộc trong Chủ đạo Dân tộc Nhân chủ
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC


03/27/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Đài Loan, Tây Tạng. Ruộng đất và Công giáo tạI Việt Nam
bấm vào để tải xuống và nghe m3u với reader audio đã cài đặt trong PC

No comments: