Friday, October 10, 2008

Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp / CHXHCNVN và Luật pháp

04/12/08 Lễ Sanh Ngọc Anh Thanh Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Thân thế và Sự nghiệp
bấm vào để nghe với reader audio đã cài đặt trong PC

03/19/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Luật pháp và CHXHCNVN
bấm vào để nghe với reader audio đã cài đặt trong PC

03/26/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính CHXHCNVN và Luật pháp (tt)
bấm vào để nghe với reader audio đã cài đặt trong PC

No comments: