Tuesday, October 7, 2008

video Kinh Hoa Binh

1-


2- Tòa Khâm Sứ: Đây Bài Ca Ngàn Trùng...


3- Tòa Khâm Sứ: Cho Con Là Nến Sáng


4- Tòa Khâm Sứ Hà Nội: Kinh Hòa bình

No comments: