Tuesday, October 7, 2008

audio 10/05/08 ông Vo V Ai nói về PGVNTN; Giáo dân hải ngoại Hiệp thông với Thái Hà & TKS HN

audio 10/05/08 ông Vo V Ai nói về PGVNTN; Giáo dân hải ngoại Hiệp thông với Thái Hà & TKS HN


VNSR
1 : 10/05/08 ông Vo V Ai nói về PGVNTN; Giáo dân hải ngoại Hiệp thông với Thái Hà & TKS HN
2 : 10/05/08 Giáo dân hải ngoại Hiệp thông với Thái Hà & TKS HN;
Quan điểm của Ông Syhoang về csvn qua vụ TKS/Thai Ha ...
3 : 10/05/08 Quan điểm của Ông Syhoang về csvn qua vụ TKS/Thai Ha ...
4 : 10/03/08 vnsr

1, 2:

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy


3: vnsr 5/10/2008, t3
4: vnsr 3/10/2008

bấm vào đây để tải xuống máy - bấm vào đây để tải xuống máy 081003

No comments: