Thursday, September 25, 2008

Chỉ dẫn cách vượt tường lửa (bypassfirewall) của CSVN để vào các trang mạng mà bạn muốn


page 1
page 2
page 3
page 4

Trang mạng có tên http://proxy.org/ có tới 24 ngàn địa chỉ proxy để vượt tường lửa. Danh sách proxy được cập nhật liên tục


Chỉ dẫn cách vượt tường lửa (bypassfirewall) của CSVN để vào các trang mạng mà bạn muốn - pdf
http://www.mediafire.com/file/mwyohm4ozzb/bypassfirewall.pdf

Bổ túc:
Bổ túc VTL

nguon

No comments: