Thursday, September 25, 2008

video Cộng Sản Xây Dựng Công Viên Trên Đất Thái Hà

video Cộng Sản Xây Dựng Công Viên Trên Đất Thái Hà


http://www.youtube.com/watch?v=_ObmDMLWjWk


Video khởi công xây dựng công viên tại linh địa Đức Bà 25.9.08

http://www.youtube.com/v/tyWo-995O5Y

No comments: