Friday, September 26, 2008

Quan điểm của HÐGM Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nayTHƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI UBND TP. HÀ NỘITHƯ CUẢ UBND TP HÀ NỘI GỞI HÐGM VIỆT NAM
PDF: Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Xin nhấn vào đây để đọc toàn bộ. ... Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI UBND TP. HÀ NỘI


QUAN ÐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ÐỀ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY
THƯ CUẢ UBND TP HÀ NỘI GỞI HÐGM VIỆT NAM
TNTD DC

No comments: