Saturday, September 20, 2008

Thái Hà - Tòa Khâm Sứ HaNoi: sự gian dối, lưu manh, bạo lực và tội ác cs

Thái Hà - Tòa Khâm Sứ HaNoi: sự gian dối, lưu manh, bạo lực và tội ác cs
No comments: