Friday, September 19, 2008

video KINH HOÀ BÌNH


http://www.youtube.com/watch?v=k64lqF8ZGK0

Gioan Phaolô II: Assisi - Kinh Hòa Bình

No comments: