Monday, September 15, 2008

audio trao đổi với Lm Chân tín về hiện tình Giáo hội và đất nước

- audio trao đổi với Lm Chân Tín về hiện tình Giáo hội và đất nước

Boomp3.com


20080914 21-25-46 NNP pv Giao Dan Thai Ha

Boomp3.com

No comments: