Tuesday, September 23, 2008

SlideShow Nhạc Hình: Hướng về Tòa Khâm Sứ (để cộng đoàn sử dụng nếu cần)

- SlideShow Nhạc Hình: Hướng về Tòa Khâm Sứ (để cộng đoàn sử dụng nếu cần) Vân Đỳnh - Nhạc: TN http://vietcatholic.net/powerpoint/huongvetoakhamsu.pps
http://www.mediafire.com/?znfgwk4gnnj

- SlideShow Nhạc Hình Tòa Khâm Sứ: Đây Bài Ca Ngàn Trùng (mở bằng Acrobat v. 7 or later) Hoàng Nguyễn- giọng ca Hoàng Oanh http://vietcatholic.net/pdf/80921daybaicangantrung.pdf
http://www.mediafire.com/?ytjdkzjnjyv

No comments: