Friday, September 5, 2008

Thử phân tích sơ sơ về chữ ký LM Bích mà Chính quyền CSVN đưa ra làm bằng chứng - đã thấy là họ dùng giấy gỉả mạo!


VietCatholic News (Thứ Năm 04/09/2008 12:57)http://www.vietcatholic.net/News/Html/58093.htm

No comments: