Sunday, September 21, 2008

google: Tin tức thế giới về giáo sứ Thái hà, Tòa Khâm Sứ HN

Thái Hà :
http://www.google.com/search?hl=us&q=%22thai+ha%22&start=10&sa=N

Tòa Khâm Sứ :
http://www.google.com/search?hl=en&q=%22toa+kham+su%22&btnG=Search

esnips AudiosgiaodnToaKhamSu:
www.esnips.com/web/AudiosgiaodnToaKhamSu

No comments: