Wednesday, September 10, 2008

Biến cố Thái hà, tập video trong bộ phim ĐỪNG SỢ HẢI

BIE^'N CO^' THA'I HA` la` ta^.p video trong bo^. phim DDU+`NG SO+. HA~I pha?n a?nh toa`n ca?nh ve^` cuo^.c dda^'u tranh cu?a gia'o da^n gia'o xu+' Tha'i Ha` -Vie^.t Nam ddo`i la.i dda^'t ddai dda~ bi. chi'nh quye^`n CSVN chie^'m ddoa.t.


Tải xuống máy : (mpg)


Xem/nghe bằng reader VLM, Nero, ...

No comments: