Saturday, September 6, 2008

video Hiên tượng lạ ở thánh địa Thái Hà 2/9/08


http://www.youtube.com/watch?v=5ta-GpKWKJA
http://www.youtube.com/watch?v=XcSnNkDiM64

No comments: