Sunday, September 21, 2008

Video: bufulo fight tiger : cs thua cả loài thú vật !

Phần đông, thú vật không trau chuốc bộ lông của nó, không ngoảnh mặt trước nổi đau của đồng loại, ngược lại nó còn biết bảo vệ nhau !

Còn cs thì đã và đang chứng minh ... "đang trau chuốc bộ lông trên nổi đau của chính dân họ", rằng cs phi nhân tính, tham tàn, THUA xa loài vật : chúng bóc lột, trấn áp, khủng bố chính người dân của họ vì quyền lợi vô lý, bất công, phi pháp, tham tàn, thấp hèn của cs !! Chính cs đã gây chia rẻ trong lòng dân tộc vì cs không có chính nghĩa, bất tài, bá đạo, xem ai khác chính kiến đều là "thù nghịch, phản động" phải trù dập !http://www.youtube.com/watch?v=_PV2OQXIRKQ
http://video.google.ca/videosearch?q=bufulo+fight+tiger&hl=en&emb=0&aq=f#http://www.youtube.com/watch?v=SWWTpkX-d4Yhttp://fr.youtube.com/watch?v=rS7misT3Mag


http://fr.youtube.com/watch?v=VBlPelKUH6I


http://video.google.ca/videoplay?docid=5288795679764674438&ei=GAHXSKhenK7aAqaEyMUC&vt=lf&hl=en#

http://video.google.ca/videoplay?docid=7057078848624878724&ei=GAHXSKhenK7aAqaEyMUC&q=bufulo+fight+tiger&vt=lf&hl=en#

http://video.google.ca/videoplay?docid=-5349327138171963502&ei=ogbXSMvlGI-62wKSv_DDAg&q=bufulo+fight+tiger&vt=lf&hl=en#

http://video.google.ca/videoplay?docid=3201952759872901650&ei=LwfXSM6JDoLy2QKF99DRAg&q=bufulo+fight+tiger&vt=lf&hl=en#

No comments: