Saturday, August 30, 2008

Bài giảng cảm động của Cha Vũ Khởi Phụng - Chánh xứ Thái Hà Lm. Vũ Khởi Phụng

Bài giảng cảm động của Cha Vũ Khởi Phụng - Chánh xứ Thái Hà Lm. Vũ Khởi Phụng


download: BaigiangChaBeTrenThaiHa.mp3

- Hình ảnh Giáo dân tiếp tục cầu nguyện rất sốt sắng và cảm động tại Thái Hà 30.8.2008 Lê Minh

No comments: