Saturday, August 30, 2008

Nghe bài gỉảng ở nhà thờ Thái Hà về ý nghĩa cầu nguyện cho công lý Lm Nguyễn Văn Khải dcct

- Nghe bài gỉảng ở nhà thờ Thái Hà về ý nghĩa cầu nguyện cho công lý Lm Nguyễn Văn Khải dcct 30/8/08


supload 80830chakhai.wma

http://webwarper.net/ww/~av/vietcatholic.net/radio/80830chakhai.wma , webwarper


- Nghe bài giảng: "Tôi thiết tưởng không phải là mảnh đất đâu! ... mà là có những truyện cơ bản của con người mà chưa được hưởng... " - Lm. Vũ Khởi Phụng


http://webwarper.net/ww/~av/vietcatholic.net/mp3/BaigiangChaBeTrenThaiHa.mp3, webwarper


BaigiangChaBeTrenThaiHa.mp3 -
- Thái Hà: máu đã đổ ra vì sự thật, công bằng và công lý Lại Thế Lãng
- Thái Hà: Những kẻ đang giơ chân đạp lên những quyền tự do tối thiểu của con người
- Đức TGM Ngô Quang Kiệt: ''Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được'' - TGM Ngô Quang
- Máu người vô tội đã đổ - xin anh chị em ký thỉnh nguyện thư gởi chính phủ các nước

-----
webwarper
- Thái Hà: máu đã đổ ra vì sự thật, công bằng và công lý Lại Thế Lãng
- Thái Hà: Những kẻ đang giơ chân đạp lên những quyền tự do tối thiểu của con người
- Đức TGM Ngô Quang Kiệt: ''Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được'' - TGM Ngô Quang
- Máu người vô tội đã đổ - xin anh chị em ký thỉnh nguyện thư gởi chính phủ các nước

No comments: