Saturday, August 30, 2008

Truyền thông Nhà Nước vu cáo giáo xứ Thái Hà trên TV

Sự thật, công lý đã bị xuyên tạc, bóp méo bởi truyền thông cs !!!!!

Truyền thông Nhà Nước vu khống giáo dân Thái Hà

http://www.youtube.com/watch?v=ATvs0kyfxzM

Truyền thông Nhà Nước bêu xấu giáo xứ Thái Hà trên TV


http://www.youtube.com/watch?v=YJK8CUb9ems&feature=related

DANG CONG SAN VIET NAM - KHUNG BO THAI HA


http://www.youtube.com/watch?v=CMohipqYbGg&feature=related

Đạo đức "cách mạng":
http://congly-tudo.blogspot.com/2008/08/nghe-nhn-xt-lm-mc-ch-bin-minh-cho-phng.html

No comments: