Thursday, August 28, 2008

Vượt tường lửa vào weblogs ...

Chúa Cứu Thế
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/www.chuacuuthe.com Chúa Cứu Thế, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.chuacuuthe.com Chúa Cứu Thế, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/www.chuacuuthe.com Chúa Cứu Thế, webwarper

vietcatholic
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vietcatholic.net vietcatholic, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net vietcatholic, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/vietcatholic.netr vietcatholic, webwarper

vietnamexodus
- vietnamexodus, ano
- vietnamexodus, pxy
- vietnamexodus, webwarper

Doi Thoai
- Doi Thoai, ano
- Doi Thoai, pxy
- Doi Thoai, webwarper

Radio Sydney
- Radio Sydney, ano
- Radio Sydney, pxy
- Radio Sydney, webwarper


RFA
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Catholic-church-should-take-critical-action-to-protect-people-from-social-injustice-TMi-08212008153958.html, webwarper


vang anh
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://360.yahoo.com/profile-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv vang anh, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/360.yahoo.com/profile-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv vang anh, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/360.yahoo.com/profile-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv vang anh, webwarper

Blacky
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y Blacky, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0YBlacky, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y Blacky, webwarper


CL & TD
- http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://congly-tudo.blogspot.com congly-tudo, ano
- http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/congly-tudo.blogspot.com congly-tudo, pxy
- http://webwarper.net/ww/~av/congly-tudo.blogspot.com congly-tudo, webwarper

No comments: