Monday, August 11, 2008

Hồ chí Minh tu tại chùa Đại Nam quốc tự, Bình Dương !?
Hồ chí Minh bị đảng bắt đi tu sám hối tại chùa Đại Nam quốc tự, Bình Dương !?

No comments: