Thursday, June 26, 2008

Biểu Tình Tại Texas chống Nguyen Tan Dung 26/6/08
/bieutinhtaitexas.wmv

No comments: