Saturday, June 28, 2008

SH : tại sao phải cần Dân chủ ??

28/6/2008
SH : tại sao phải cần Dân chủ ??




26/6/08
Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng, VN) , Lm Phan văn Lợi nhân chuyến Mỹ du của Nguyen Tan Dung.

No comments: