Sunday, June 29, 2008

Dân Oan Trương Thị Quý Bị Công An Đàn Áp

http://www.youtube.com/watch?v=6qJPwOOFsKw&feature=related


Dân Oan Trương Thị Quý Nguyền Rủa Hoàng Như Hải

No comments: