Sunday, June 22, 2008

NVQG : hội luận dân chủ 21/6/2008

Diễn Đàn NVQG: 06-21-08 pt


download here


Diễn Đàn NVQG: 06-21-08 b: pt


download here

Diễn Đàn NVQG: 06-21-08 c: pt


download here

Diễn Đàn NVQG: 06-21-08 d: pt


download here

No comments: